Dienstenwet

Deel I – Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Dirk Waeyaert.

Mr. Dirk Waeyaert is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie West-Vlaanderen

Het kantoor van mr. Dirk Waeyaert is gevestigd te 8630 Veurne, Vleeshouwersstraat 9

Mr. Dirk Waeyaert baat zijn kantoor uit via een vennootschap : DW lex BV

De zetel van het kantoor is gevestigd te 8630 veurne, Vleeshouwersstraat 9

Het ondernemingsnummer van het kantoor van Dw lex BV is 0753.587.060

Per e-mail kan u mr.Dirk Waeyaert bereiken via dirk@advocaatwaeyaert.be

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Dirk Waeyaert is verzekerd bij Amlin Europe NV , Koning Albert II laan 9, 1210 Brussel (polis LXX034899)

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Dirk Waeyaert[14] verzekert verleent dekking in de hele wereld met uitzondering van de VS en Canada.

De aansprakelijkheid van de advocaat en zijn vennootschap is beperkt tot het bedrag van de verzekeringsdekking.

Indien er geen dekking zou zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 50.000,00 en dit enkel ingeval van opzet of grove fout

Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij mr. Dirk Waeyaert, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Dirk Waeyaert bereiken:

via post op het adres :Vleeshouwersstraat 9, 8630 Veurne

via fax op het nummer: 058 31 44 17,

via e-mail op het adres: dirk@advocaatwaeyaert.be

of via telefoon op het nummer: 05831 31 21

Indien noodzakelijk kan eveneens klacht worden ingediend bij de stafhouder van de balie West-Vlaanderen per adres : Langestraat 120, 8000 Brugge

Het kantoor voldoet ook aan de vereisten van GDPR.

 

Deel II - Facultatief te verstrekken – op verzoek van de cliënt

Wat kost uw advocaat?

Indien overeengekomen worden de diensten die mr Dirk Waeyaert levert aangerekend aan 125 euro per uur voor particulieren en € 135,00 voor ondernemers.

Kosten worden aangerekend volgens lijst in bijlage.

Indien geen vergoeding per uur is overeengekomen worden de prestaties hierbij getaxeerd aan de hand van een puntensysteem. Een punt staat voor een prestatie-eenheid waarbij als vergelijkingspunt een consultatie van 1 uur met een punt gelijkgesteld wordt. Het puntensysteem werd samengesteld aan de hand van gemiddelden waarbij er geen complicaties in de procedure werden voorzien en gelden dus slechts voor 1 aanleg en maximum 2 conclusies en 1 pleidooi per zaak.


1. PRESTATIES NIET GEVOLGD DOOR EEN PROCEDURE


1.1. Consultatie
(per consultatie) 1
1.2. Consultatie buiten het kantoor
(gevangenis, psychiatrische instelling,...) 3 meer de reistijd)
1.3. Schriftelijk advies 4
Opstelling van de klacht 2 à 7
1.4. Regeling in der minne
(per tegenpartij 2 à 5) en in functie van belang zaak en gespendeerde tijd


2. FAMILIEPROCESRECHT
2.1. Vredegerecht
2.1.1. Geschillen tussen echtgenoten tussen 15 en 30
2.1.2. Onderhoudsvorderingen tussen 15 en 30
2.1.3. Verzegeling 12 (vacatie verzegeling +4)
2.1.4. Adoptie (verzoekschrift) 30
2.1.5. Familieraad 15
2.1.6. Geesteszieken (wet van 26/06/1990 en koninklijk besluit van 18/07/1991) 18
Bijkomende verschijning + 6

2.2. Rechtbank van eerste aanleg
2.2.1. Verlengde minderjarigheid 18
2.2.2. Scheiding van tafel en bed of echtscheiding door onderlinge toestemming :
onderhandelingen, voorafgaande overeenkomst en neerlegging van het
verzoekschrift 16 + 1 per uur onderhandeling/bemiddeling
2.2.3. Scheiding van tafel en bed of echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting : 25
verzoekschrift wegens overspel + 8
onderhoudsgeld + 15 getuigenverhoor +7 per getuigenverhoor; begeleiding en diverse problemen en opvolging 1 punt per maand; bijkomende consultaties: 1
2.2.4. Scheiding van tafel en bed of echtscheiding op grond van feitelijke scheiding 20
onderhoudsgeld + 15
2.2.5. Vereffening en verdeling in alle materies :
— zonder tussenkomst notaris en zonder onroerende goederen 18
— tussenkomst notaris en akkoord ontwerp vereffening 20 à 40 (in functie complicaties en vermogen)
— met procedure tussen 15 en 50
2.2.6. Andere geschillen tussen echtgenoten 15 à 50
2.2.7. Vordering tot nietigverklaring van het huwelijk tussen 20 en 45
2.3. Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
2.3.1. Dagvaarding 15
2.3.2. Verzoekschrift 10
2.4. Jeugdrechtbank (burgerlijke rechtspleging)
2.4.1. Geschillen met betrekking tot de ouderlijke macht, het recht op bewoning
en op persoonlijk contact van de ouders en grootouders 25
met onderhoudsgeld + 15
2.4.2. Adoptie en volle adoptie 40


3. AFSTAMMINGSRECHT


3.1. Vredegerecht
Procedure en/of verschijning (voor het volledig geschil) 8
3.2. Rechtbank van eerste aanleg
3.2.1. Afstammingsprocedure (eiser) 15
Verzoekschrift tot aanstelling voogd ad hoc + 5
3.2.2. Afstammingsprocedure (verweerder)
— met betwisting 15
— zonder betwisting 8
3.2.3. Procedure vordering tot levensonderhoud (artikelen 336 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek)
— Procedure in raadkamer 8
Behandeling voor de rechtbank + 15


4. ANDERE BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN(met uitzondering van wegverkeer)
4.1. Vredegerecht
4.1.1. Verzoening 5
4.1.2. Laatste aanleg 8
4.1.3. Eerste aanleg 15
4.1.4. Afbetalingstermijnen (in verweer) 5
4.1.5. Afbetalingstermijnen als eiser (consumentenkrediet) 10
4.1.6. Rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift 10
4.2. Rechtbank van Eerste Aanleg, beslagrechter en Rechtbank van Koophandel
4.2.1. Verzoening 5
4.2.2. Afbetalingstermijnen als verweerder 5
4.2.3. Laatste aanleg 15
4.2.4. Eerste aanleg 20
4.2.5. Eenzijdig verzoekschrift 10
4.2.6. Collectieve schuldenregeling
— neerlegging verzoekschrift 15
— verdere opvolging na de toelaatbaarheid 10
4.3. Voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg en van de Rechtbank van Koophandel
4.3.1. Kort geding op dagvaarding 15
4.3.2. Eenzijdig verzoekschrift 10
4.4. Arbitrage 15


5. SOCIALE ZAKEN


5.1. Arbeidsrechtbank
5.1.1. Alle geschillen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst 15 à 25
5.1.2. Arbeidsongevallen alle procedures 10 à 25
met betwisting van de kwalificatie als arbeidsongeval + 10
5.1.3. Sociale zekerheid en sociale bijstand
— Betwistingen in alle materies 15
— Afbetalingstermijnen als verweerder 5
5.1.4. Verzoening 5
5.2. Voorzitter van de Arbeidsrechtbank
5.2.1. Dagvaarding in kort geding 15
5.2.2. Eenzijdig verzoekschrift 10
6. WEGVERKEER
6.1. Verdediging op strafgebied 3 à 8
Verdediging op strafgebied in aanwezigheid van een burgerlijke partij + 7
Rechtstreekse dagvaarding + 5
6.2. Burgerlijke partij 10
6.3. Burgerlijke rechtspleging
6.3.1. Laatste aanleg 15
6.3.2. Eerste aanleg 20

7. STRAFZAKEN ANDERE DAN WEGVERKEER


7.1. Verdediging op strafgebied
7.1.1. Politierechtbank 8
met burgerlijke partij + 7
7.1.2. Correctionele Rechtbank en Krijgsraad 25
met burgerlijke partij + 7
bijkomende daadwerkelijke zitting andere dan uitstel + 6; (zware feiten en ingewikkelde of omvangrijke bundels + 20 of te bespreken)
7.1.3. Raadkamer (per verschijning) 12
7.1.4. Hof van Assisen (verdediging en burgerlijke partij) per dag 25
7.2. Stelling van burgerlijke partij (behalve Hof van Assisen) 10
Bijkomende zitting andere dan uitstel + 6
7.3. Genadeverzoek 15
7.4. Eerherstel 15
7.5. Commissie voor sociaal verweer (per verschijning) 15
7.6. Voorwaardelijke invrijheidstelling 15
7.7. Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 10
7.8. Bemiddeling in strafzaken. Herstelbemiddeling 8
7.9. Verschijning voor een personeelscollege in het kader van de voorlopige of
voorwaardelijke invrijheidstelling. Verschijning voor de commissie V.I 10
7.10. Verzoekschrift wet Franchimont 10
Verzoekschrift beperkt tot inzagerecht 5
7.11. Uitlevering 15
 


8. JEUGDZAKEN


(andere dan burgerlijke)
8.1. Jeugdrechtbank 15
met burgerlijke partij + 7
8.2. Jeugdrechter
Eerste verschijning 12
Bijkomende verschijning + 3
Verschijning tijdens het weekend en op feestdagen + 4
8.3. Verdediging voor comite´ bijzondere jeugdzorg /
Bemiddelingscommissie bijzondere jeugdzorg 15
8.4. Andere procedures (per verschijning met maximaal 21 punten per jaar) 3


9. ADMINISTRATIEF RECHT


9.1. Procedure voor een administratieve overheid of een administratief
rechtscollege andere dan de Raad van State Bijvoorbeeld gemeente,
bestendige deputatie, O.C.M.W.,R.V.A.,... 20
Commissariaat-generaal voor vluchtelingen, Vaste Beroepscommissie... doorverwijzing
9.2. Raad van State ... doorverwijzing
10. FISCAAL RECHT
— bezwaarschrift 15
— procedure ten gronde 20

11. VERZET ALS VERWEERDER


2/3 van de punten toegekend voor een nieuwe procedure.


12. HOGER BEROEP
Zelfde punten als voor de procedure in aanleg.
13. CASSATIE
Strafprocedure 65
14. ARBITRAGEHOF 65
15. INTERNATIONALE RECHTSCOLLEGES 150
16. PROCEDURE VOOR EEN GESCHILLENCOMMISSIE
(C.D.V., overlegcommissie spaarbanken,...) 15
17. PRESTATIES EIGEN AAN EEN NIET-STRAFPROCEDURE
17.1. Zitting getuigenverhoor (per zitting) + 10
17.2. Persoonlijke verschijning (per verschijning) + 6
17.3. Heropening van de debatten (per heropening) + 6
17.4. Verwijzing naar de arrondissementsrechtbank + 6
17.5. Interpretatie of wijziging van een gerechtelijke beslissing + 6
17.6. Deelname aan een deskundigenonderzoek (per vergadering) + 6
17.7. Plaatsopneming (per vergadering) + 6
17.8. Verzoek om rechtsbijstand + 3

18. OP- EN NEERREIZEN
De tijd benodigd voor het op- en neerreizen wordt vergoed voor iedere kilometer die specifiek voor een bepaalde zaak vanaf het kantoor wordt afgelegd.
19. Voor de taken waarin de lijst van de aan te rekenen punten niet uitdrukkelijk voorziet, wordt er per analogie gewerkt te worden.

De kosten worden ook apart aangerekend volgens de lijst in bijlage..

Bij in geld waardeerbare zaken wordt als volgt aangerekend :

Het ereloon kan eveneens worden bepaald aan de hand van een procentueel tarief berekend op grond van de geclaimde of gerecupereerde bedragen. Hierbij worden u de volgende richttarieven voorgesteld welke echter nooit minder kunnen zijn dan de rechtsplegingsvergoeding:

< € 6.000,00 : 15%

€ 6.000,00 - < € 40.000,00 : 10%

€ 40.000,00 - < € 140.000,00 : 8%

€ 140.000,00 - < € 240.000,00 : 6%

> € 240.000,00 : 4%

Bij factuur invorderingen waar ingevorderd kan worden ontvangt de cliënt de hoofdsom. Intresten, forfaitair beding en RPV gelden als ereloon.

Alle voormelde bedragen zijn exclusief BTW

Derdengelden De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen is mr. Dirk Waeyaert onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be , alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden bij de secretaris van de balie op het adres Langestraat 120. 8000 Brugge